Všeobecné obchodní podmínky

Bez nich by to bohužel nešlo.. Tak alespoň ty naše nejsou vyděračské a titěrným písmem na několik stránek A4. Jsou napsány jasně, stručně a srozumitelně a jsou platné od 1.1.2017 až do odvolání..

1. Všeobecná ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou definice a ustanovení, které upravují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností Purco s. r. o., IČ 28104463 (dále jen „prodávající”) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující) a směřují k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Tyto obchodní podmínky tvoří spolu s potvrzenou objednávkou a občanským zákoníkem právní rámec daného závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky a uzavřený smluvní vztah se v takovém případě řídí výhradně těmito obchodními podmínkami, pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, tj. v objednávce odeslané kupujícím. Údaje o zboží uvedené na stránkách www.purco.cz, v prospektech, propagačních materiálech a jiných tiskovinách vycházejí vždy z údajů poskytnutých od výrobců s tím, že prodávající si vždy vyhrazuje právo učinit změny specifikace výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců či jiných smluvních partnerů, a prodávající neodpovídá za jejich správnost či tiskové chyby. Kupující má právo před objednáním vznést žádost na případné prověření těchto údajů u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být pouze ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení, obsahu setu více výrobků), rozhodující je vždy popiska výrobku, kde je výrobek detailně popsán.

3. Objednávka, uzavření smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním objednávky ze strany kupujícího. Prodávající akceptuje pouze objednávky zadané v internetovém obchodě na stránkách www.purco.cz a je oprávněn zaslanou objednávku kupujícího stornovat v případě doprodání objednaného zboží.

Objednávky, jejich změny, či ukončení již uzavřených smluv jsou zásadně platné jedině tehdy, pokud byly ze strany prodávajícího učiněny či potvrzeny písemně e-mailem.

4. Cena, platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou platné ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny či aktualizace cen v případě změny dodavatelsko-odběratelských podmínek výrobců a smluvních partnerů, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Ceny uvedené v potvrzení objednávky jsou pro danou objednávku považovány za pevné bez ohledu na případné další aktualizace cen, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny uvedené v potvrzení objednávky na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad, dodací i záruční list.

5. Dodací termíny

Dodacím termínem se rozumí doba mezi vyhotovením potvrzení objednávky a avízu kupujícímu o připravenosti zboží k odběru v provozovně prodávajícího popř. avízu o předání zboží přepravní společnosti. Dodací termín je uveden u každé položky v internetovém obchodě www.purco.cz.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození, je kupující povinen uvést tuto skutečnost písemně do potvzení o převzetí zásilky a pokud je po rozbalení zásilky zboží poškozeno, nahlásit toto kupujícímu do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky. Převzetím zásilky bez písemné výtky kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v bezvadném stavu.

Bližší informace jak postupovat v případě poškození zásilky při přepravě najdete v sekci Reklamační řád.

6. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

7. Záruka

Na zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu pokud není uvedeno jinak. Po dobu záruky prodávající zaručuje, že zboží bude způsobilé k účelu, pro který bylo zboží určeno a současně bude mít vlastnosti požadované kupujícím či vlastnosti obvyklé. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, ke kterým není zboží určeno. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, stejně tak za vadu výrobku nejsou považovány barevné odchylky způsobenou kresbou přírodního dřeva u zboží vyrobeného ze dřeva. Právo z vadného plnění kupujícímu také nenáleží v případě, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo pokud vadu zboží kupující sám způsobil. V případě oprávěné reklamace si prodávající vyhrazuje právo určit způsob rešení reklamace výběrem jedné z těchto možností:

  • výměnou vadného zboží za nové zboží (ve lhůtě do 10 pracovních dnů pokud je dané zboží skladem, popř. do 30 dnů pokud není dané zboží skladem)
  • pokud to povaha vady umožňuje záruční opravou ve lhůtě do 30 dnů
  • nabídkou slevy z kupní ceny
  • odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny pokud není prodávající ve lhůtě do 30 dnů schopen záruční opravy ani dodání nového zboží

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. K prokázání záruční doby postačuje kupujícímu doklad o zakoupení (faktura), která slouží jako záruční list.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v občanském zákoníku. Před odesláním zboží prodávajícímu (na náklady kupujícího) je v takovém případě povinen zaslat e-mailem či doporučeným dopisem formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy spolu se zbožím musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14 denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Zaslané zboží musí být doručeno prodávajícímu v původním nepoškozeném originálním balení bez známek užívání a opotřebení, v opačném případě bude kupní cena zboží ponížena o částku odpovídající opotřebení způsobeném užíváním zboží. Výši této částky určuje prodávající.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Pokud by některé z ustanovení těchto obchodních podmínek či uzavřené smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smlouvy nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se bude co nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení

Pin It on Pinterest

Share This