Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Bez nich by to bohužel nešlo.. Tak alespoň ty naše nejsou vyděračské a titěrným písmem na několik stránek A4. Jsou napsány jasně, stručně a srozumitelně a jsou platné od 1.1.2021 až do odvolání..

1. Všeobecná ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou definice a ustanovení, které upravují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností Purco s. r. o., IČ 28104463 (dále jen „prodávající”) se sídlem Dolní 392, 370 01 Nové Homole a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující) a směřují k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Tyto obchodní podmínky tvoří spolu s potvrzenou objednávkou a občanským zákoníkem právní rámec daného závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky a uzavřený smluvní vztah se v takovém případě řídí výhradně těmito obchodními podmínkami, pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, tj. v objednávce odeslané kupujícím. Údaje o zboží uvedené na stránkách www.purco.cz, v prospektech, propagačních materiálech a jiných tiskovinách vycházejí vždy z údajů poskytnutých od výrobců s tím, že prodávající si vždy vyhrazuje právo učinit změny specifikace výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců či jiných smluvních partnerů, a prodávající neodpovídá za jejich správnost či tiskové chyby. Kupující má právo před objednáním vznést žádost na případné prověření těchto údajů u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být pouze ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení, obsahu setu více výrobků), rozhodující je vždy popiska výrobku, kde je výrobek detailně popsán.

3. Objednávka, uzavření smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním objednávky ze strany kupujícího. Prodávající akceptuje pouze objednávky zadané v internetovém obchodě na stránkách www.purco.cz a je oprávněn zaslanou objednávku kupujícího stornovat v případě doprodání objednaného zboží.

Objednávky, jejich změny, či ukončení již uzavřených smluv jsou zásadně platné jedině tehdy, pokud byly ze strany prodávajícího učiněny či potvrzeny písemně e-mailem.

4. Cena, platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou platné ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny či aktualizace cen v případě změny dodavatelsko-odběratelských podmínek výrobců a smluvních partnerů, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Ceny uvedené v potvrzení objednávky jsou pro danou objednávku považovány za pevné bez ohledu na případné další aktualizace cen, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny uvedené v potvrzení objednávky na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad, dodací i záruční list.

Platbu za zboží je možné provést

  • bankovním převodem na účet prodávajícího. Platební instrukce se kupujícímu zobrazí jak po dokončení objednávkového procesu v eshopu, tak jsou uvedeny v potvrzení objednávky zaslaném kupujícímu na uvedený emailový kontakt.
  • dobírkou (v hotovosti nebo platební kartou) kurýrovi při doručení zásilky
  • přes zabezpečenou platební bránu v průběhu objednávkového procesu

5. Dodací termíny

Dodacím termínem se rozumí doba mezi vyhotovením potvrzení objednávky a avízu kupujícímu o připravenosti zboží k odběru v provozovně prodávajícího popř. avízu o předání zboží přepravní společnosti. Dodací termín je uveden u každé položky v internetovém obchodě www.purco.cz.

Zboží “skladem” je odesíláno nejpozději do 2 pracovních dnů a nachází se fyzicky ve skladech prodávajícího. Zboží označené dostupností “na objednávku” je objednáváno u dodavatele teprve po přijetí objednávky na dané zboží, s tím, že je kontrolována dostupnost zboží a dodací doba se pohybuje většinou v rozmezí 5-10 pracovních dnů.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození, je kupující povinen uvést tuto skutečnost písemně do potvzení o převzetí zásilky a pokud je po rozbalení zásilky zboží poškozeno, nahlásit toto kupujícímu do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky. Převzetím zásilky bez písemné výtky kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v bezvadném stavu.

Bližší informace jak postupovat v případě poškození zásilky při přepravě najdete v sekci Reklamační řád.

6. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

7. Záruka

Na zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu pokud není uvedeno jinak. Po dobu záruky prodávající zaručuje, že zboží bude způsobilé k účelu, pro který bylo zboží určeno a současně bude mít vlastnosti požadované kupujícím či vlastnosti obvyklé. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, ke kterým není zboží určeno. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, stejně tak za vadu výrobku nejsou považovány barevné odchylky způsobenou kresbou přírodního dřeva u zboží vyrobeného ze dřeva. Právo z vadného plnění kupujícímu také nenáleží v případě, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo pokud vadu zboží kupující sám způsobil. V případě oprávěné reklamace si prodávající vyhrazuje právo určit způsob rešení reklamace výběrem jedné z těchto možností:

  • výměnou vadného zboží za nové zboží (ve lhůtě do 10 pracovních dnů pokud je dané zboží skladem, popř. do 30 dnů pokud není dané zboží skladem)
  • pokud to povaha vady umožňuje záruční opravou ve lhůtě do 30 dnů
  • nabídkou slevy z kupní ceny
  • odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny pokud není prodávající ve lhůtě do 30 dnů schopen záruční opravy ani dodání nového zboží

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. K prokázání záruční doby postačuje kupujícímu doklad o zakoupení (faktura), která slouží jako záruční list.

U baterií používaných v elektronických zařízeních může být plánované životnost výrazně kratší než výše uvedená záruční doba 24 měsíců.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v občanském zákoníku. Před odesláním zboží prodávajícímu (na náklady kupujícího) je v takovém případě povinen zaslat e-mailem či doporučeným dopisem formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy spolu se zbožím musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14 denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Zaslané zboží musí být doručeno prodávajícímu v původním nepoškozeném originálním balení bez známek užívání a opotřebení, v opačném případě bude kupní cena zboží ponížena o částku odpovídající opotřebení způsobeném užíváním zboží. Výši této částky určuje prodávající.

9. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupující má právo řešit případný spor mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené evropské ODR platformy.

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Pokud by některé z ustanovení těchto obchodních podmínek či uzavřené smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smlouvy nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se bude co nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení.

10. Ochrana osobních údajů

Na této stránce najdete naše zásady ohledně ochrany poskytuných osobních údajů.